Biz barada

                                                                  “Degre” hojalyk jemgyýeti.

       Türkmenistanda   hususyýetçilige   uly   üns berilmegi  netijesinde  2011-nji ýylda “Degre”  hojalyk  jemgyýeti  döredildi. “Degre” hojalyk  jemgyýeti  häzirki wagtda “Dere” haryt nyşany bilen suwly-dispresion boýaglaryň dürli görnüşlerini öndürýär we  müşderilerine  ýetirýär. Biziň  maksadymyz  Türkmenistanda  ýerli  önümleriň bolçulygyny  gazanmak  we  importy  azaltmak, ykdysadyýetimize goşant goşmak hem-de täze iş orunlaryny döretmek bolup durýar. Häzirki wagtda “Degre” hojalyk jemgyýetinde gurnalan  täze  tehnologiýalary  dolandyrmak arkaly birnäçe tejribeli hünärmenler zähmet çekýär. Bu bolsa önümlerimiziň hiliniň ýokary bolmagyna uly täsir edýär. “Degre” hojalyk  jemgyýetinde  “Mabo”  hem-de  “Gutun”  atly 2 sany haryt  nyşanlary   bilen  täze  önüm  öndirilip  başlandy.  Hojalyk  jemgyýetimizde öndürilýän önümlerimiz aşakdaky görnüşlerden ybaratdyr:

1. Potolok boýaglary – “Dere-Taban”

2. Içki diwar boýaglary – “Dere-Dere”, “Dere-Plastik”, “Dere-Içki Silikonly”

3. Daşky diwar boýaglary – “Dere-Akril”, “Dere-Daşky Silikonly

4. Südürli boýaglar – “Dere-Tekstura”, “Dere -Tekstura-Silikonly”

5. Düşekleme boýagy – “Dere Gruntlama”

6. Reňk berijiler (koller) – 26 sany görnüşi bar

7. Potolok boýaglar – “Mabo-Taban”